Informace o zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb

V rámci poskytování zdravotních služeb společností CRISTAL PALACE a.s., IČ: 45359172, se sídlem Mariánské lázně, Hlavní třída 61/66, PSČ 353 01 a  OREA HOTELS s.r.o., IČ: 27176657, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 159834 (dále společně jen „správce”) nebo jejími partnery, jsou nebo mohu být zpracovány i zvláštní kategorie osobních údajů. V rámci poskytování zdravotních služeb jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Osobní údajKategorieÚčel zpracováníDoba uchováníKategorie subjektů oprávněných se seznámit s údajemtitul zpracování
jméno a příjmení osobní údajezákonné povinnosti, identifikace po dobu uchování zdravotnické dokumentace**agendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služeb*zákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
datum a místo narozeníosobní údajezákonné povinnosti, identifikacepo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
adresa bydliště a trvalého bydliště osobní údajezákonné povinnosti, identifikace, doručování písemnostípo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
pohlavíosobní údajezákonné povinnosti, identifikace po dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
rodné čísloosobní údajezákonné povinnosti, identifikacepo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
státní příslušnostosobní údajezákonné povinnosti, identifikace po dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
číslo průkazu totožnostiosobní údajezákonné povinnosti, identifikacepo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
emailová adresaosobní údajekomunikacepo dobu uchování emailové pošty (až 10 let)agendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebv případě obdržení emailu je odpověď zaslána rovněž emailem
telefonní číslo osobní údajekomunikaceneuchovává seagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebv případě telefonického kontaktu je podnět vyřízen telefonicky
obrazové záznamy pořízené v rámci poskytování zdravotních služebzvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPR***poskytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebnezbytnost pro poskytnutí plnění
podpiszvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRzákonné povinnosti, komunikace, poskytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, nezbytnost pro poskytnutí plnění
genetické údajezvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRposkytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebnezbytnost pro poskytnutí plnění
biometrické údajezvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRposkytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebnezbytnost pro poskytnutí plnění
údaje o zdravotním stavuzvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRposkytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebnezbytnost pro poskytnutí plnění
údaje o sexuálním životězvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRposkytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebnezbytnost pro poskytnutí plnění
kamerové záznamyzvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRochrana života, zdraví a majetku3 dnyagendou příslušný zaměstnanec nebo partner v oblasti bezpečnostiochrana zájmů
odebraná tkáň / tělní tekutinazvláštní kategorie osobního údaje dle čl. 9 GDPRposkytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentace / trvání souhlasuagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebnezbytnost pro poskytnutí plnění / souhlas (posoudí se dle dané situace)
číslo bankovního účtuosobní údajezákonné povinnosti, uskutečnění plateb až 15 letagendou příslušný zaměstnanec nebo obchodní partnerzákonná povinnost, splnění smlouvy
číslo bankovní kartyosobní údajezákonné povinnosti, uskutečnění platebaž 10 let (daňový doklad, účetní evidence)agendou příslušný zaměstnanec nebo obchodní partnerzákonná povinnost, splnění smlouvy
údaje o zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnceosobní údajezákonné povinnosti, poskytování zdravotních služebpo dobu uchování zdravotnické dokumentaceagendou příslušní zaměstnanci a partnerské osoby v rámci poskytování zdravotních služebzákonná povinnost, splnění smlouvyKontakt na správcem pověřenou osobu v oblasti ochrany osobních údaje: osobni-udaje@cimex.cz<

Tímto Vám sdělujeme, že za podmínek stanovených právními předpisy máte právo:

  • Požádat o potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo přístupu k těmto informacím;
  • Na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají Vaší osoby;
  • Na výmaz osobních údajů, které se týkají Vaší osoby;
  • Na omezení zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby;
  • Na získání osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve strukturovaném formátu (v elektronické nebo tištěné formě), a právo na předání těchto údajů jinému správci osobních údajů;
  • Kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dále Vám sdělujeme, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní formuláře k uplatnění práv subjektu osobních údaje: http://kontakt.cimex.cz/

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně nebo automatizovaně. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo Českou republiku.

Výše uvedené osobní údaje, jejichž důvod zpracování není označen jako „souhlas”, je správce osobních údajů povinen zpracovat, má-li být naplněn účel daného právního jednání, a proto neposkytnutí těchto osobních údajů bude mít za následek nemožnost uskutečnění daného právního jednání/poskytnutí plnění.

Výše uvedené osobní údaje, jejichž důvod zpracování je označen jako „souhlas”, jste oprávněn odmítnout poskytnout, aniž by byla dotčena možnost plnění na základě daného právního jednání, v souvislosti, s kterým jste byl o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádán.

Osobní údaje náležící do zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR jsou zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím nebo na jeho odpovědnost podle práva EU nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo jinou osobou, na niž se rovněž vztahuje povinnost mlčenlivosti podle práva EU nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.

Toto poučení se vztahuje na případy poskytování zdravotních služeb. Poučení o zpracování osobních údajů správcem v rámci poskytování ubytování a souvisejících služeb je k dispozici na recepci hotelu.

Poznámka:
*Zejména zdravotní pojišťovna a jiní poskytovatelé zdravotních služeb (je-li to v rámci poskytování zdravotních služeb pacientovi nezbytné např. z hlediska navazující léčby)
** Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci, nebo předpisu, který tuto vyhlášku nahrazuje
***Pojmem „GDPR” se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)