Poučení o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů

Za podnikatele je pro účely tohoto poučení považována jakákoli osoba náležící do stejného koncernu jako společnost CIMEX INVEST s.r.o., IČ: 27159868, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, zapsaná pod spisovou značkou C 159592, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

Za zákazníka je pro účely tohoto poučení považována osoba jednající s podnikatelem.

Osobními údaji jsou dle obecného nařízení ochraně osobních údajů Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Pokud spolu zákazník a podnikatel uzavřou smlouvu, bude v rámci tohoto právního vztahu podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:

1) Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

2) Marketingové využití údajů

Podnikatel je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Obdobně je jeho oprávněným zájmem zpracovávat na základě předchozího kontaktu se zákazníkem osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa/kontakt za účelem přímého marketingu. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. vyslovení námitky ze strany zákazníka podle článku 21 odst. 2 GDPR.

Zákazník může souhlasit se zpracováním svých osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá nebo které zákazník vědomě pro tento účel poskytne, za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu nebo do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoliv odvolat, např. využitím formulářů umístěných na kontakt.cimex.cz/.

3) Využití registrů vedených na základě zákona

Podnikatel je na základě zákona oprávněn sdílet a využívat s dalšími některé informace o zákazníkovi. Činí tak prostřednictvím registru, který provozuje další subjekt v postavení zpracovatele údajů. V tomto registru jsou uváděny informace o smluvních vztazích mezi podnikatelem a zákazníkem, tedy informace o poskytnutých službách, o celkové výši jeho úvěrové angažovanosti, informace o čerpání a platební morálce spotřebitele. Podnikatel do tohoto registru o klientovi může vložit tyto informace nebo je z registru získat.

Správce a zpracovatel údajů

Pro zpracování osobních údajů je podnikatel oprávněn využít ostatní osoby náležící do koncernu jako podnikatel nebo třetí osoby, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

Příjemci údajů

Podnikatel osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům (tzn. jiným než výše uvedeným) jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná GDPR a dalšími právními předpisy.

Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz článek 15 GDPR). Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.

Zákazník, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle článku 21 GDPR právo vznést námitku. Dále může vůči správci uplatnit právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, případně právo na přenositelnost údajů.

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).